روش پنجم بازی کارآفر:دیپلماسی اقتصادی

این روش از بازی کارآفر، همچون روش مبادله آزاد است با این تفاوت که کارآفرینان برای تبادل کارت باید رضایت

Read more